Obch. podmienky

1. Predávajúci a kupujúci spotrebiteľ alebo podnikateľ

Predávajúcim je akciová spoločnosť DMCompany a.s. s prevádzkarňou Dukelská 499, 337 01 Rokycany, tel. +420 777 556 000 a so sídlom Karafiátová 752/23, 326 00 Plzeň, IČO: 61774171, DIČ vs oddiel C, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a dodáva výrobky alebo poskytuje služby kupujúcemu.

Zákazník je podľa platnej právnej úpravy rozlíšený na kupujúceho-spotrebiteľa alebo kupujúceho-podnikateľa, ktorý nie je spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ koná alebo uzatvára zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania. Za kupujúceho podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom.

2. Ponúkaný tovar

Obrázky ponúkaného tovaru sú ilustračné. Prevedenie jednotlivých kolies a pneu sa môže pri rôznych veľkostiach, rozstupoch skrutiek a ďalších parametroch líšiť. Ponúkané kolesá, pneu a ich príslušenstvo vyžadujú odbornú montáž a kontrolu a údržbu v pneuservise alebo autoservise a nie sú určené na športové a súťažné účely. Garantované vlastnosti tovaru plne závisia od špecifikácií uvádzaných priamo výrobcom.

Kupujúci berie na vedomie, že neohľaduplné a neprimerané zaobchádzanie s ponúkaným tovarom, ako aj jeho použitie v rozpore s návodom na použitie (ktorý môže stanoviť ďalšie spôsoby údržby a zaobchádzania, prípadne iné povinnosti a obmedzenia), môže spôsobiť jeho nezvratné poškodenie, ako aj poškodenie ďalších súčastí vozidla a ohrozenie majetku, zdravia a života posádky a ďalších účastníkov cestnej premávky. K poškodeniu liateho kolesa môže dôjsť najmä jazdou po nevyhovujúcej a nekvalitnej ceste, nabehnutím na obrubník, v umývačke áut s vystupujúcimi vodiacimi pásmi a pod. Je nutné vždy prispôsobiť jazdu stavu a povahe vozovky, najmä s ohľadom na nerovnosti (výtluk, prepadnutý kanál, obrubník, kameň alebo iný predmet na ceste a pod.) Toto platí najmä u pneu s nižším profilovým číslom a diskov s menším počtom lúčov. Elektróny sú náchylné na deformáciu v dôsledku nárazu. Zliatinové kolesá spolu s pneumatikami o výške boku pneu 40 a nižšom vyžadujú ohľaduplnosť v prípade jedy na nekvalitnom povrchu. Najmä prejdenie ostrých priečnych nerovností, výtlkov alebo dier v asfalte môže spôsobiť deformáciu disku bez toho, aby sa jednalo o výrobnú vadu elektrónu. Zliatinové kolesá spolu s pneumatikami s výškou boku pneu (profilovom čísle) 35 a nižšom je možné používať iba na kvalitných komunikáciách bez nerovností v povrchu, bez výtlkov a dier.

Hodnota ET pri zliatinových kolesách je určená podľa presných aplikácií pre daný typ vozidla, ktoré poskytujú výrobcovia kolies. Hodnoty vhodného ET sa u rôznych výrobcov a typov kolies môžu pre konkrétny typ vozidla líšiť. Pokiaľ je u elektrónu napísané "Úpravy", je možné, že jeho použitie bude vyžadovať úpravy blatníkov, prípadne ďalšie úpravy na vozidle. Také kolo môže byť buď veľmi veľké, široké alebo má príliš nízke ET (=je príliš von smerom z blatníka). Záleží aj na šírke použitej pneumatiky. V takom prípade neexistuje žiadna schválená veľkosť pneu pre daný elektrón a auto, ktorá by sa dala použiť bez úprav blatníka. Všetky odporúčania zliatinových kolies a pneumatík sa týkajú neupravených vozidiel s originálnou továrenskou sériovou výbavou. Prípadné dodatočné úpravy vozidla je nutné pri objednávke napísať do Poznámky.

Kupujúci berie na vedomie, že nový rozmer kolies je potrebné zapísať do technického preukazu (ďalej len TP), pokiaľ tam už nie je uvedený, a to s pomocou predajcom vystaveného Typového listu. Na vozidlo je možné namontovať len schválené kolesá, pneu a príslušenstvo. Záruka na vozidlo nie je zápisom nových kolies do TP v žiadnom prípade dotknutá a nie je potrebný súhlas výrobcu vozidla. Typový list spolu s ďalšími potrebnými dokumentmi môže kupujúci objednať spolu s objednávkou kolies.

Pokiaľ kupujúci kupuje kolesá, ktorých rozmer nie je uvedený v TP vozidla, na ktoré sú určené, a súčasne s nimi neobjedná Typový list, má sa za to, že ich rozmer je už v TP vozidla uvedený alebo sú určené na individuálne schválenie v skúšobni (DEKRA, TÜV Süd) a predávajúci sa nezaoberá overením možnosti ich zapísania.

3. Objednávka a kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, ponukou a návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie tovaru dodávateľom na stránky www.komplety.sk a www.pneu.cz. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim, s následným potvrdením na kupujúcom zadaný e-mail. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu vrátane cien je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Kupujúci je okrem toho oprávnený až do odoslania objednávky meniť osobné údaje, ktoré vypĺňal v objednávkovom formulári.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru a kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia súhlasu (potvrdenia objednávky) predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, že na nich bol dostatočným spôsobom upozornený a že s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď tovar už nie je možné dodať alebo sa podstatným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ak uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

4. Termín dodania

Pokud je tovar skladom v ČR, dodacia doba je obvykle 1-7 pracovných dní. Pokiaľ je tovar skladom u výrobcu, dodacia doba je obvykle 3-10 pracovných dní. Pokiaľ tovar nie je vyrobený, bude predbežná dodacia doba oznámená zákazníkovi individuálne. Spoločnosť DMCompany a.s. si s ohľadom na vyťaženosť kamiónov od jednotlivých výrobcov vyhradzuje právo na zmenu dodacieho termínu. Termíny dodania uvádzané pri jednotlivých kolesoch sú nezáväzné. Majú informačný charakter a podliehajú potvrdeniu.

5. Prevzatie

Objednaný tovar je možné prevziať buď osobne na adrese Dukelská 499, 337 01 Rokycany, na výdajných miestach alebo je doručený prepravnou službou. Tovar ihneď po prevzatí riadne prezrite a skontrolujte. Zjavne poškodený tovar nepreberajte a ihneď nás informujte. Pokiaľ zistíte, že tovar vo vnútri zásielky je mechanicky poškodený, ihneď nás o tom informujte. Tovar je pri preprave poistený pre prípad poškodenia a podmienkou uznania náhrady za škodu pri prepravnej službe je nahlásenie do 3 dní od prevzatia kupujúcim!

Spoločnosť DMCompany a.s. v súlade so zákonom č. 185/2001 Zb. zaisťuje bez nároku na odplatu spätný odber všetkých použitých pneumatík, zakúpených u DMCompany a.s. alebo cez dodávateľa. Spätný odber je zaistený na adrese DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany, v pracovné dni od 10:00 hod. do 16:00 hod.

6. Doprava zliatinových diskov so zľavou

Pri objednávke alu kolies s platbou vopred bankovým prevodom získa kupujúci zľavu na dopravu v rámci ČR. U všetkých ostatných druhov tovaru a spôsobov platby bude kupujúcemu pripočítané dopravné, prípadne dobierkové vo výške uvedenej pri každej konkrétnej objednávke v nákupnom koši na týchto webových stránkach.

7. Úhrada

Kupujúci môže uhradiť cenu tovaru platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru (osobný odber, dobierka v ČR), platbou vopred - prevodom na účet, platbou platobnou kartou MasterCard, VISA, platbou elektronickým bankovníctvom, pokiaľ má túto službu vo svojej banke k dispozícii. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom DMCompany a.s.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že k cene niektorých zliatinových diskov je potrebné pre určité typy vozidiel pripočítať cenu za tzv. adaptéry alebo podložky pod zliatinové kolesá pre zníženie ET. Cena adaptérov je 990, - Kč za sadu 4 ks a o nutnosti ich použitia bude kupujúci informovaný predávajúcim pred odoslaním tovaru. Predávajúci môže kupujúcemu účtovať dodatočnú zmenu údajov na už vystavenej faktúre čiastkou 100, - Kč vr. DPH a poštovného.

8. Slovensko a zahraničie

Zahraničný kupujúci môže uhradiť cenu tovaru taktiež platbou vopred - prevodom na náš účet v ČSOB Slovensko. Zahraničným podnikateľom - platcom DPH je možné po doložení kartičky platiteľa DPH fakturovať bez dane. V objednávke uveďte IČ DPH a zvoľte si platbu vopred, prevodom na účet. V e-maile, ktorý Vám pošle automat po dokončení objednávky, je uvedená aj čiastka bez DPH.

9. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá dištančným spôsobom, má kupujúci-spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to písomne na adrese DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany alebo prostredníctvom webového formulára na stránkach www.komplety.sk v sekcii Kontakt.

Pri odstúpení musí kupujúci-spotrebiteľ nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, vrátane záručného listu, návodu, prípadných ďalších dokumentov, všetkého dodaného príslušenstva a najlepšie v pôvodnom obale, poslať späť v lehote do 14 dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil, že odstupuje od zmluvy. Rozhodujúci je dátum odoslania poslednej súčasti tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu zodpovedajúcu čiastku v zákonom stanovenej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy spôsobom, na ktorom sa obaja dohodnú alebo spôsobom, ako čiastku obdržal.

Pokiaľ tovar nebol vrátený v pôvodnom obale, môže predávajúci podľa zákona účtovať kupujúcemu náklady na nové zabalenie tovaru. Pokiaľ tovar nesie známky používania, ktoré by znížilo jeho hodnotu, môže predávajúci podľa zákona strhnúť kupujúcemu čiastku za opravu alebo čistenie. Bežným vyskúšaním sa pri zliatinových kolesách rozumie nasadenie na vozidlo, ktoré je zdvihnuté na heveri, a kontrolu priestoru okolo disku, bez obúvania pneu. Neposielajte tovar späť na dobierku. Odporúčame Vám tovar poistiť.

DMCompany a.s. si vyhradzuje právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy pred dodaním tovaru. Zaplatíná záloha sa v takom prípade vracia zákazníkovi v plnej výške. DMCompany a.s. nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči zákazníkovi alebo tretím osobám za prípadné škody vzniknuté oneskoreným dodaním tovaru alebo nedodaním tovaru.

Náklady na dodanie tovaru uhradené kupujúcim musia byť vrátené len do výšky najlacnejšieho spôsobu dopravy, ktorý predávajúci pre dodaný tovar ponúka! Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí podľa platnej právnej úpravy kupujúci-spotrebiteľ.

10. Kedy nemožno odstúpiť od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä v prípade zmlúv o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, o dodávke tovaru, na tovar, ktorý bol vyrobený na zákazku, zostavený na zákazku z viacerých častí (kompletácia kolies s pneu, senzormi, ventilmi) alebo upravené podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov.

Pri objednávke špeciálneho alebo exkluzívneho tovaru vyrábaného na zákazku alebo upravovaného na mieru podľa priania kupujúceho, je predávajúci navyše oprávnený požadovať vopred nevratnú zálohu vo výške až 50% z celkovej ceny objednávky podľa exkluzivity tovaru. Záloha je obvykle požadovaná aj na pneumatiky neobvyklých rozmerov a Run-flat pneu.

11. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov, najmä v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/ 46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj v súlade s ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Kupujúci uzavretím zmluvy kúpnej podľa týchto obchodných podmienok potvrdzuje, že bol pred uzavretím zmluvy a pred poskytnutím svojich osobných údajov Predávajúcim informovaný v rozsahu čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a poskytnutým informáciám plne porozumel.

Práva, ktoré kupujúcemu patria v súvislosti so spracovávaním jeho osobných údajov, sú navyše podrobne popísané v Informácii o spracovaní osobných údajov dostupné na stránkach www.komplety.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

12. Náklady vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si kupujúci hradí sám.

13. Reklamačný poriadok

Predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ nie je záručný list vystavený, postačuje vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúcej obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o zakúpenom tovare.

13.1. Akosť pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec nie je pri prevzatí chybná a má vlastnosti, aké si strany medzi sebou dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré sú pre danú vec obvyklé alebo ich predávajúci uvádza v reklame, že sa vec hodí k účelu, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, že je vec v zodpovedajúcom množstve, miere a že vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

13.2. Práva z chýb tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Pri výmene tovaru sa záručná doba nepredlžuje.

Ak sa prejaví vada v prvom roku po zakúpení tovaru, má sa za to, že tovar bol chybný od začiatku a zákazník môže požadovať výmenu veci za novú a bezchybnú alebo odstránenie vady. Nie je možné požadovať výmenu veci, pokiaľ by táto bola z povahy veci neúmerná a kedyje možné vadu bez zbytočného odkladu odstrániť napríklad opravou. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Predávajúci poskytne kupujúcemu kompenzáciu vo výške 5% - 40% zľavy z kúpnej ceny v prípade kozmetickej vady na disku, neohrozujúce bezpečné používanie na vozidle. Výška tejto zľavy je určená povahou vady výrobku a mierou opotrebovania výrobku. Čím viac vada preukazne vzniknutá u výrobcu poškodzuje celkový vzhľad hliníkového kolesa, najmä jeho pohľadovej časti, na tým vyššiu zľavu vzniká nárok.

13.3. Obmedzenie záruky

Právo z vadného plnenia (nárok na uplatnenie záruky) kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, nevhodnú údržbou, neodbornou montážou alebo uvedením do prevádzky alebo neodborným zaobchádzaním, mechanickým poškodením, opotrebením veci spôsobeným jej obvyklým užívaním, poškodením veci v dôsledku vystavenia nadmernému zaťaženiu (v rozpore s predpismi alebo odporúčaním výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou, u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy veci.

13.4. Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár (zápis o reklamácii), ktorý nájdete na www.komplety.sk v sekcii Kontakt.

Tovar máte možnosť doručiť na reklamáciu osobne, poslať poštou alebo prepravnou službou (nie na dobierku, nezabudnite zásielku poistiť proti poškodeniu). Reklamovaný tovar musí byť čistý. Veľké znečistenie tovaru môže byť dôvodom na odmietnutie prijatia na reklamáciu. Pokiaľ reklamujete kolesá alebo pneu, je potrebné z nich vyzuť súčasti, ktoré neboli kúpené u nás.

Z prevádzkových dôvodov nie je možné po dobu reklamácie zapožičať kupujúcemu náhradný tovar. Predávajúci nemôže hradiť kupujúcemu jeho poplatky z pneuservisu ani iné poplatky spojené s jeho manipuláciou s tovarom.

13.5. Lehoty

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by išlo o podstatné porušenie zmluvy.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

14. Záverečné ustanovenia

Pre mimosúdne riešenie prípadných sporov odporúčame spotrebiteľovi obrátiť sa na združenie dTest a na Českú obchodnú inšpekciu.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzavretia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenej v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.