Informace o zpracování osobních údajů

1. Účel dokumentu

1.1. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost DMCompany a.s., IČO 61774171, se sídlem Karafiátová 752/23, Černice, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1648 (dále též jen „správce“).

Kontaktní údaje správce:

Adresa pro doručování DMCompany a.s., Dukelská 499, 337 01 Rokycany
Email info@elektrony.cz
Telefon +420 777 556 000

2.2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Právní základ zpracování osobních údajů

3.1. Zákonné důvody zpracování Vašich osobních údajů správcem jsou následující

3.1.1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

3.1.2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Účel zpracování osobních údajů

4.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a správcem, tj. především splnění povinnosti vyrobit a dodat Vámi objednané zboží. Tento účel zahrnuje také evidenci v databázi klientů správce.

4.2. Účelem zpracování Vašich osobních údajů ve formě kamerového záznamu je naplňování oprávněných zájmů správce. Za určitých okolností může správce zpracovávat osobní údaje bez Vašeho souhlasu též pro své vnitřní či jiné oprávněné potřeby. Právním základem pro zpracování jsou v takovém případě oprávněné zájmy správce, pokud převažují nad zájmy subjektů údajů na ochranu osobních údajů. Jde o situace, kdy jsou osobní údaje zpracovávány pro účely ochrany majetku správce (obrazový záznam z kamerového systému);

4.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

5. Doba uložení osobních údajů

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a po dobu dalších tří let, bude-li se jednat o osobní údaje nezbytné k uplatnění práv a oprávněných zájmů správce (typicky Vaše kontaktní údaje a údaje prokazující uzavření smlouvy se správcem), a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5.2. Obrazový záznam z kamerového systému bude uložen po dobu 7mi kalendářních dnů.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou účetní kancelář, přepravní služby PPL, DPD, GLS, zpracovatel pro hlášení Intrastat, úřady a jiné osoby podílející se na dodání služby či realizaci plateb na základě uzavřené smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být u kamerového záznamu subjekty vyšetřující bezpečnostní incidenty (orgány PČR).

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. Oprávněné zájmy správce

7.1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů mimo jiné též pro účely svých vnitřních a oprávněných potřeb. V souvislosti s tím informuje správce subjekty údajů, že takové zpracování se děje především pro ochranu majetku správce (obrazový záznam z kamerového systému).

8. Práva subjektu údajů

8.1. Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo:

- požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,
- požádat o kopii těchto osobních údajů,
- požádat o opravu nepřesných osobních údajů,
- požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,
- požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,
- na přenositelnost Vašich osobních údajů.

8.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, web www.uoou.cz

8.3. Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a záleží tedy pouze na Vašem rozhodnutí, zda správci osobní údaje pro takové účely poskytnete. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí alespoň základních Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

9. Bližší informace o právech subjektu údajů

9.1. Vaše shora v čl. 8. vyjmenovaná práva mají následující obsah

9.1.1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k zákonem stanoveným informacím. Správce Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie pořizované na Vaši žádost může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

9.1.2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

9.1.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR. Vaše právo se však neuplatní v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených GDPR.

9.1.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud popíráte přesnost osobních údajů, pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování a v dalších případech stanovených GDPR.

9.1.5. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že zpracování je založeno na Vašem souhlasu a provádí se automatizovaně. Při výkonu tohoto svého práva můžete požádat, aby Vaše osobní údaje byly správcem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

10. Právo vznést námitku

10.1. Aniž jsou jakkoliv dotčena Vaše práva dle předchozího článku 8 a 9, upozorňuje Vás správce odděleně na Vaše další práva

10.1.1. Právo vznést námitku

V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů správce (článek 7) jste oprávněn/a vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí správce prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018. Aktuální znění této informace je uveřejněno na webových stránkách správce www.elektrony.cz a současně je dostupná v sídle správce.